Privacybeleid

1. Wie? 

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van SUPERETTE DE BEVER NV, met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Beverestraat 124, met ondernemingsnummer BE 0436.691.624, met vaste vertegenwoordigers de heer Benny Callebaut en mevrouw Ilse Poitiez. 

SUPERETTE DE BEVER NV is een als slagerij, traiteur en superette een gevestigde waarde in Bevere. Wij bieden u een kwaliteitsvolle dienstverlening en een ruim assortiment. 

Door gebruik te maken van de dienstverlening van SUPERETTE DE BEVER NV geeft u aan kennis genomen te hebben van dit privacy beleid en aanvaardt u bijgevolg de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, op de wijze zoals hier beschreven. Dit privacy beleid omschrijft de werking van de diensten geleverd door SUPERETTE DE BEVER NV, meer bepaald hoe SUPERETTE DE BEVER NV gegevens verzamelt, gebruikt, beschermt en deelt. 

De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt zullen wij enkel gebruiken voor de diensten of doeleinden waarvoor u uw toestemming heeft gegeven. SUPERETTE DE BEVER NV leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na, evenals de Belgische Kaderwet dd. 30 juli 2018 en de Belgische camerawetgeving. Voor de uitvoering van de diensten is SUPERETTE DE BEVER NV de verwerkingsverantwoordelijke. 


2. Welke gegevens? 

Onder persoonlijke gegevens verstaan wij alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd. 

Wij verzamelen persoonsgegevens via verschillende kanalen: 

2.1. Informatie die wij rechtstreeks van de betrokkene ontvangen via contactname met SUPERETTE DE BEVER NV via e-mail, telefoon, via onze website of contactformulier, via registratie voor onze nieuwsbrief of evenement. 

Dit betreft volgende informatie: 

  • Naam en voornaam 
  • E-mailadres 
  • Adres 
  • Telefoon nummer 
  • Uw voorkeurstaal voor de communicatie met SUPERETTE DE BEVER NV 


Wij zullen uw gegevens opslaan in onze database met het oog op een eventuele samenwerking, tewerkstelling of dienstverlening. 

Het is mogelijk dat wij soms bijkomende informatie vragen. Desgevallend zal deze informatie steeds beperkt zijn en in verhouding staan tot wat strikt noodzakelijk is voor de gevraagde dienstverlening. 

2.2. Informatie die we verzamelen via cookies 

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij gegevens zoals uw IP adres, uw voorkeurstaal, etc.). Deze informatie verzamelen wij via het gebruik van cookies. Gelieve ons cookiebeleid door te nemen zodat u op de hoogte bent welke cookies wij gebruiken, en hoe u deze kan aanvaarden, uw voorkeur instellen of weigeren. 


3. Waarvoor worden de gegevens gebruikt? 

SUPERETTE DE BEVER NV verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens ter volbrenging van onderstaande doeleinden. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden zonder u hiervan op voorhand op de hoogte te brengen en, indien nodig, uw toestemming hiervoor te vragen. 

3.1. Om u informatie te verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten van SUPERETTE DE BEVER NV en om deze beter af te stemmen op uw noden en wensen. 

3.2. Om een zakelijke en/of arbeid gerelateerde relatie met u of uw onderneming aan te gaan en om de overeenkomst die u met ons sluit op een correcte manier te kunnen naleven 

3.3. Om u uit te nodigen voor evenementen en nieuwsbrieven 

3.4. Om onze wettelijke verplichtingen (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving) na te leven. 


4. Op basis van welke grondslag? 

SUPERETTE DE BEVER NV baseert zich op verschillende rechtsgronden voor het verwerken van uw gegevens. 

SUPERETTE DE BEVER NV verwerkt uw persoonsgegevens na ondertekening van een overeenkomst, offerte, orderbevestiging of bestelbon, met het oog op het voorbereiden of uitvoeren van de dienstverlening. 

SUPERETTE DE BEVER NV kan ook uw expliciete toestemming vragen voor het verwerken van uw gegevens. 

Daarnaast is het mogelijk dat SUPERETTE DE BEVER NV zich in bepaalde omstandigheden beroept op het gerechtvaardigd belang. 

Indien u niet wil dat uw persoonsgegevens in dit kader worden verwerkt, is het voor ons niet mogelijk om de dienstverlening aan te gaan of uit te voeren. 


5. Met wie delen wij mogelijk uw gegevens? 

SUPERETTE DE BEVER NV kan uw persoonsgegevens enkel aan derden overmaken indien dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de uitvoering van de dienstverlening. 

Indien SUPERETTE DE BEVER NV uw persoonsgegevens doorgeeft aan derden, wordt met deze derden een gegevensverwerkingsovereenkomst afgesloten waarin o.m. wordt vastgelegd dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden verwerkt. 

De confidentialiteit van uw gegevens is belangrijk voor ons, wij wisselen persoonsgegevens enkel uit via maximaal beveiligde elektronische weg. Uw gegevens zullen nooit verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven worden aan derden, niet-verwerkers indien hiertoe geen wettelijke verplichting bestaat. 


6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

De persoonsgegevens worden door SUPERETTE DE BEVER NV bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen SUPERETTE DE BEVER NV en de klant. Hierbij wordt rekening gehouden met de relevante wet- en regelgevende vereisten inzake het bijhouden van gegevens. 

Wij kunnen ze ook bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, te reageren op vragen en om eventuele geschillen op te lossen, om te voldoen aan onze legitieme belangen en om onze rechten te handhaven. 


7. Passende technische en organisatorische maatregelen 

SUPERETTE DE BEVER NV heeft inzake veiligheid passende technische en organisatorische maatregelen genomen, teneinde de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld in de mate van het mogelijke te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. 

SUPERETTE DE BEVER NV besteedt in dit kader bijzondere aandacht aan de beveiliging van de computersystemen waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van een streng wachtwoordmanagement. 

Wij eisen dat al onze dienstverleners passende maatregelen hebben genomen om de veiligheid van uw informatie te handhaven. In geen geval kan SUPERETTE DE BEVER NV aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens. 

De veiligheids- en beheerprocedures worden op regelmatige basis herbekeken in overeenstemming met de nieuwste technologische ontwikkelingen. SUPERETTE DE BEVER NV slaat uw persoonlijke gegevens op in haar databank op een beveiligde server. De toegang tot de databank is slechts mogelijk door bevoegde personen, die zich bezighouden met de verwerking van de gegevens. 

8. Rechten van betrokkenen 


U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, en uw hieronder opgesomde rechten uit te oefenen. 

8.1 Recht van inzage, verbetering en beperking 

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan SUPERETTE DE BEVER NV. Daarnaast heeft u steeds het recht om SUPERETTE DE BEVER NV te verzoeken uw persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren, aan te vullen of te beperken. 

8.2. Recht op verwijdering 

U heeft het recht ons te vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen uit onze databank. Dit recht kan echter beperkt worden omwille van wettelijke verplichtingen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn. 

8.3. Recht van verzet 

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. 

8.4 Recht van vrije gegevensoverdracht (data portabiliteit) 

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan SUPERETTE DE BEVER NV in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen. 

8.5. Recht van intrekking van de toestemming 

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken. U heeft het recht uw toestemming in te trekken voor het verder gebruik van uw persoonlijke gegevens voor een specifieke studie. Dit recht kan echter beperkt worden omwille van wettelijke verplichtingen of de noodzaak deze te bewaren in de archieven voor verder wetenschappelijk onderzoek. Na validatie van uw aanvraag, zullen uw persoonlijke gegevens uit de databank van SUPERETTE DE BEVER NV verwijderd worden. 

8.6. Uitoefening van uw rechten 

U kan uw rechten uitoefenen door SUPERETTE DE BEVER NV te contacteren, hetzij per e-mail via info@superettedebever.be hetzij per post naar SUPERETTE DE BEVER NV, Beverestraat 124, 9700 Oudenaarde. Bij dergelijk verzoek dient u steeds een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart te voegen. 

Een aanvraag kan geweigerd worden indien zij onredelijk repetitief of systematisch is. 

8.7. Automatische beslissingen en profiling 

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en zal door SUPERETTE DE BEVER NV evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen. 

8.8. Recht om klacht in te dienen 

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be 


9. Wijzigingen 

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy beleid indien nodig te updaten. 

Eventuele wijzigingen zullen aan de gebruikers worden gecommuniceerd. 


Laatst bijgewerkte versie: 22 december 2020 

Cookiebeleid

 Artikel 1: Voorwerp 

1.1 De Cookie Policy is opgesteld door SUPERETTE DE BEVER NV, met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Beverestraat 124, met het ondernemingsnummer BE 0436.691.624, vertegenwoordigd door haar zaakvoerders de heer Benny Callebaut en mevrouw Ilse Poitiez, verantwoordelijke voor de volgende website: https://www.superettedebever.be 

1.2 SUPERETTE DE BEVER NV stelt alles in werking om u een optimale (gebruiks)ervaring te bieden en wenst via dit cookiebeleid u te informeren over wat cookies zijn, hoe wij cookies op onze website gebruiken, welke types cookies wij gebruiken, welke informatie wordt verzameld, hoe deze informatie wordt gebruikt en hoe u uw cookie voorkeuren kunt beheren. 

In ons privacy beleid vindt u gedetailleerde informatie over hoe we informatie uit de cookies gebruiken, opslaan en ervoor zorgen dat uw persoonlijke informatie beveiligd is. 


Artikel 2: Wat is een cookie? 

De website van SUPERETTE DE BEVER NV maakt gebruik van cookies. 

Cookies zijn kleine tekstbestandjes met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op uw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over u te kunnen herinneren, zoals uw taalvoorkeur of inloginformatie. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten interne cookies of first party cookies. Daarnaast gebruiken we ook externe cookies, de zogenaamde third party cookies. Dit zijn cookies van een ander domein dan waar u zich bevindt. 


Artikel 3: Welke cookies worden gebruikt en voor welk doel? 

3.1. Strikt noodzakelijke cookies 

De strikt noodzakelijke cookies zijn -zoals de benaming laat vermoeden- noodzakelijk om de website te laten werken, en kunnen bijgevolg niet worden uitgeschakeld. In de meeste gevallen worden deze cookies alleen gebruikt naar aanleiding van een handeling van u waarmee u een dienst aanvraagt, bijvoorbeeld in de website inloggen of een formulier invullen. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of om u voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van de website zullen dan niet werken. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op. 

3.2. Prestatiecookies 

De prestatie cookies (ook wel statische of analytische cookies genoemd) worden gebruikt om de prestatie van onze website te kunnen analyseren en verbeteren door ons in staat om bezoekers en hun herkomst te tellen, door ons toe te laten te begrijpen welke pagina’s het meest worden bezocht, en hoe onze bezoekers zich door de website bewegen. Deze cookies kunnen in theorie persoonsgegevens verzamelen, maar dat is niet noodzakelijk het geval. Zo kunnen er ook enkel geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens worden verzameld. 

Wij maken hierbij gebruik van Google Analytics, met name de _ga en de _gat_gtag_UA_141323002_1 cookies 

SUPERETTE DE BEVER NV maakt echter geen gebruik van functionele cookies en doelgroepgerichte cookies (marketing cookies). 


Artikel 4: Hoe lang blijven de cookies geldig? 

De in artikel 3.2. vermelde cookies hebben een geldigheidsduur van 26 maanden. 


Artikel 5: Hoe kan je cookies beheren? 

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt gevraagd om onze cookies te aanvaarden en uw voorkeur in te stellen. U kan daarna uw voorkeur op elk ogenblik zelf beheren. Indien u bepaalde cookies weigert, bestaat de kans dat bepaalde delen van onze website minder goed of niet werken. 


Artikel 6: Uw rechten 

Wij verwijzen u naar artikel 8 van ons privacy beleid waarin een gedetailleerd overzicht is opgenomen van uw rechten, meer bepaald het recht van inzage, het recht van verbetering, het recht van beperking, het recht van wissing, het recht van verzet, het recht van intrekking van uw toestemming, het recht om u te verzetten tegen geautomatiseerde beslissingen, en het recht om klacht in te dienen. 

Indien u vragen heeft m.b.t. dit cookiebeleid of indien u uw rechten wenst uit te oefenen, kan u contact opnemen met SUPERETTE DE BEVER NV, hetzij per e-mail via info@superettedebever.be hetzij per post naar SUPERETTE DE BEVER NV, Beverestraat 124, 9700 Oudenaarde. Bij dergelijk verzoek dient u steeds een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart te voegen. 


Artikel 7: Wijzigingen 

Wij behouden ons het recht voor om dit cookie beleid indien nodig te updaten. 

Eventuele wijzigingen zullen aan de gebruikers worden gecommuniceerd. 


Laatst bijgewerkte versie: 22 december 2020